Teori og tilgange

I Granhøjens botilbud og beskæftigelse arbejder vi for, at alle kan leve et liv med mening, håb og drømme for fremtiden. Det gør vi bl.a. ved at have et velfunderet teoretisk og metodisk fundament, nemlig det systemiske og narrative, som kommer i spil uanset, om vi står i en dagligdagssituation eller skal udvikle samarbejder og drøfte fremtidsvisioner. Og vi arbejder med recovery- og rehabiliteringsorienterede forløb, for at skabe grobund for vedvarende forbedringer for den enkelte.

Her kommer der altså en masse tekst – men vi har også meget på hjerte. Her først et overblik over det, du finder her på siden:

  • Helhedsorienteret recovery
  • Miljøterapi – det er hverdagen, der virker
  • Narrativ metode – fra problemhistorie til flere foretrukne fortællinger
  • Systemisk tilgang – vejen til forandringer går gennem beskæftigelse
  • Uddannelse af medarbejderne
  • Uddrag af koncerndirektørens bog Omsorg gør det ikke alene

Du kan læse fra ende til anden, eller du kan springe til det afsnit, der interesserer dig mest. Og hvis du ikke har fået nok, når du er færdig her, er der endnu mere at hente om de tilgange, principper og praksisser, som hele den koncern, Granhøjen er en del af, arbejder efter. Det finder du her på koncernhjemmesiden, hvor det også er muligt at få en masse viden på andre måder – f.eks. via podcast eller som webinar.

Helhedsorienteret recovery

Granhøjens botilbud og beskæftigelse er først og fremmest sat i verden for at skabe de bedst mulige rammer for et recovery-orienteret psykiatrisk behandlingsforløb for beboere og borgere. Recovery handler om at skabe sig et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, altid ud fra egne håb og drømme og følelsen af agenthed og selvstændighed.

På Granhøjen har vi mange års erfaring med at koordinere indsatsen omkring den enkelte beboer ved at skræddersy tilbud, som altid tager udgangspunkt i den enkeltes funktionsniveau og med fokus på recovery. Bolig, beskæftigelse og behandling har en samlet effekt. Fordi vi arbejder med helhedsorienteret recovery, kan de enkelte indsatser ikke stå alene, hvis det skal gavne det hele menneske.

Derfor giver det også god mening for os, at den teori og de metoder vi arbejder med, ligger som et fælles fundament for hele Granhøjen og de andre indsatser i Gran Recovery and Health. Her på siden kan du få et indblik i de byggesten, som fundamentet består af, altså vores arbejde med miljøterapi og den systemiske og narrative praksis. Du kan også læse om, hvordan vi bl.a. klæder vores medarbejdere på til at støtte beboerne bedst muligt.

Mere om vores tilgange

På vores fælles koncernhjemmeside er der en større samling af tekster om de tilgange, alle indsatserne i Gran Recovery and Health benytter.

Læs f.eks. meget mere om det systemiske og det narrative og miljøterapi, men også om vores arbejde med FN’s verdensmål og vores certificering i kvalitetsledelse.

Der er også en side om principper og praksisser, hvor flere af de begreber, som bliver brugt i behandlingen, bliver foldet ud.

Det er også fra koncernhjemmesiden, du kan lytte til vores podcast.

Narrativ metode – fra problemhistorie til flere foretrukne fortællinger

Vi tror på, at alle mennesker er andet og mere end deres udfordringer. Mange af Granhøjens beboere kommer med en problemfyldt fortid. Det er ofte de negative historier, der spiller en styrende og dominerende rolle i deres liv. Derfor er beboerne kommet til at identificere sig med deres udfordringer. Det betyder, at de kan have svært ved at agere ud fra andet end deres negative historie. Det kan udvikle sig til en spiral, hvor de problemfyldte historier er med til at fastholde beboeren i en problematisk selvfortælling, hvor f.eks. angsten eller skizofrenien får gode vilkår, og forandring og udvikling synes umuligt.

I Granhøjen arbejder vi derfor med at kaste lys på positive selvfortællinger og på at adskille de negative historier fra den enkelte – sådan, at de ikke bliver identitetsdefinerende. Det er en del af den narrative metode, og det gør, at personalet i deres tilgang til beboeren skaber en relation, hvor problemet kan kigges på isoleret fra personen.

Det er altså ikke beboeren selv, der er problemet. I stedet siger og mener vi, at problemet er noget man har. Denne metode gør, at vi sammen med beboeren kan tale om, hvordan problemerne har indflydelse på deres liv og undersøge, hvordan de forhindrer, at vedkommende kan leve det liv, som de ønsker.

Vi kan med denne metode også give andre fortællinger større opmærksomhed. De fortællinger, hvor den enkelte faktisk handler i forlængelse af egne drømme og ønsker, og på den måde langsomt får øjnene op for alt det, den enkelte allerede kan. Når lidelserne og udfordringerne ikke længere er de dominerende selvfortællinger, bliver det nemlig også muligt at se og fortælle om de andre, positive livshistorier.

Miljøterapi – det er hverdagen, der virker

På Granhøjen siger vi, at det er hverdagen, der virker. Det kan lyde banalt, men det er hverken let eller simpelt. At det er hverdagen, der virker, betyder, at det at arbejde med en social eller psykiatrisk problematik er noget, der involverer det hele menneske. Hele menneskets liv – og altså hverdagen, hvor livet bliver levet. Det er ikke noget, vi kan arbejde med i et vakuum eller rent teoretisk. Det er noget, vi skal arbejde med hver dag og i alle aspekter af livet og hverdagen.

På Granhøjen arbejder beboere og miljøterapeuter sammen om at give hverdagen og livet mening. Det gør vi ud fra to teoretiske tilgange – det systemiske og det narrative – der hver især er med til at skabe forståelse, refleksion og udvikling i retning af den hverdag og det liv, vi ønsker for os selv.

Det narrative kommer særligt til udtryk i den måde, vi taler med og om den enkelte og hinanden. Og det systemiske aspekt viser sig ved, at vi aktivt kigger på de systemer (og altså relationer), vi er en del af, og finder nye veje at navigere i dem på. Det og mere kan sammen være en hjælp til at begynde at tænke og handle anderledes og bevæge sig tættere på den mening og de mål, vi har i vores liv.

I det hele taget arbejder vi meget med at fratage beboerne deres skyld og skam over deres psykiske problemer. De er ofte plaget af en følelse af, at de ikke burde være syge, at det på en eller anden måde er deres egen fejl, og at de skaber problemer for andre.

Det er vigtigt at tage de følelser fra dem, for man kan ikke arbejde med mennesker, der er blokeret af skyld og skam. Ifølge den systemiske måde at se verden på, tilhører menneskelige problemer heller ikke den enkelte – de er opstået som del af et socialt samspil med relationerne.

GRETE MIKKELSEN, GRUNDLÆGGER OG KONCERNDIREKTØR
– i bogen Omsorg gør det ikke alene, s. 48

Systemisk tilgang – vejen til forandringer går gennem beskæftigelse

Kort og godt siger den systemiske tilgang, at intet menneske eksisterer isoleret fra sin omverden. Vi er alle en del af mange forskellige systemer og kredsløb, der også er i relation til hinanden: i familien, på arbejdspladsen og i samfundet. Vi tænker og handler ud fra logikker, som giver – eller en gang har givet – mening, i forhold til at agere i systemer på bestemte måder.

Vores tanker og handlinger er altså påvirket af den kontekst, vi er i, og det er, når vi indgår i de kontekster, vi kan forstå, hvordan og hvorfor handlinger og tankemønstre giver mening, og derudfra arbejde med at etablere nye mønstre.

Derfor er det også en del af den helhedsorienterede behandling, at beboere og borgere har en form for beskæftigelse eller aktivering. Det prioriterer vi højt, fordi det at have et arbejde er en vigtig forudsætning for at skabe en identitet, der ikke er knyttet til bestemte sociale problemer eller diagnoser.

Beskæftigelsen er et sted, der giver individuel støtte, så man under trygge rammer får lov til at opleve sig selv indgå i et team, mærke nye typer af relationer og få succesoplevelser i form af personlig udvikling og nye kompetencer. Det er en helt essentiel del af vores indsats, og vi mærker, at det giver både selvtillid og fornyet gåpåmod.

Målet er derfor, at alle beboere på Granhøjen botilbud bliver tilknyttet beskæftigelse, aktivering eller uddannelse. Granhøjens botilbud samarbejder med Løvdalens beskæftigelse om meningsfulde aktiviteter.

Uddannelse af medarbejderne

Medarbejderne på Granhøjen og i hele koncernen Gran Recovery and Health har mulighed for at udvikle deres kompetencer inden for området igennem vores interne uddannelse: Systemisk og narrativ uddannelse og/eller Systemisk og narrativ samtalepraksis.

Det betyder, at vi taler et fælles sprog, og at man som beboer vil opleve inddragende behandlingsforløb: medarbejdere, der taler sammen på tværs af fagligheder, og med et fælles fokus på at tilbyde det bedst mulige forløb for den enkelte – uanset om man er i kontakt med os i forbindelse med behandling, beskæftigelse eller bolig.

Omsorg gør det ikke alene

Nye livshistorier

“Hovedparten af vores beboere kommer fra en socialt belastet opvækst og har umiddelbart en dyster historie at fortælle. Ofte har mennesker med psykiske lidelser også en historie med en del huller, perioder der står hen i det dunkle, måske på grund af voldsom medicinering eller sygdom. Det har konsekvenser på mange planer, for fortællingen om os selv definerer os også som mennesker.

Det er gennem fortællinger, man skaber sin identitet og meningen med og orden i sit liv. Og man kan ikke danne meningsfulde relationer med andre, uden at forstå hvem man selv er. Som mennesker er vi vores historier, historierne er vores identitet – en identitet som vores beboere har ondt i.

Derfor arbejder vi med den narrative tilgang, som handler om, at alle mennesker har mange historier, der kan fortælles på flere måder. Man kan altså skrive sin historie om. Det handler naturligvis ikke om, at den enkelte skal udstyres med en urealistisk og lyserød fortælling om sin baggrund, men om at udvide den enkeltes fortællinger og fortælle dem på andre måder, som er mere positive og giver rum for forandring og håb.

For hvis man går rundt med en historie, der handler om, at man ikke duer til noget som helst, så er det godt at finde ud af, at alle mennesker har en mangfoldighed af historier med sig, og at man kan vælge at lægge vægt på nogle af de fortællinger, der handler om, at man tværtimod både kan og vil noget. At man også har haft sejre og succeser på trods af al den modstand, man har mødt i sit liv hidtil.

Den narrative tilgang går på den måde hånd i hånd med det systemiske og støtter vores beboeres udvikling og evne til at danne relationer.”

Uddrag fra bogen “Omsorg gør det ikke alene” s. 49-50, som er skrevet af koncerndirektør og grundlægger af Granhøjen Grete Mikkelsen. Du kan gratis downloade hele bogen og meget andet på koncernhjemmesiden.

FØLG OS

© 2024 - Gran Recovery and Health

En del af Gran Recovery and Health

Gran Recovery and Health er en privat psykiatrisk koncern med næsten 40 års erfaring og mere end 400 medarbejdere fordelt på fem virksomheder. Hvert eneste år støtter vi flere hundrede mennesker til et liv, der er andet og mere end deres udfordringer.