CSR OG BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighed – socialt og miljømæssigt

Granhøjen er bygget på og med tanken om bæredygtighed. Vi er en virksomhed med speciale i det sociale område, og derfor har det altid været naturligt og meningsfuldt at have tankerne om socialt ansvar med – i den specialpsykiatriske behandling og i virksomhedsdriften.

Bæredygtighed handler netop om at indgå i samfundet med ansvarlighed. At andre ikke skal rydde op efter én økonomisk, i naturen, miljømæssigt eller socialt. Men det handler også om selv at bruge sine egne og andres ressourcer med respekt. Hvis vi ikke tænker i bæredygtighed, så får vores kunder og beboere et dyrere og dårligere tilbud. Vi kan derfor også bare kalde det sund fornuft.

Det er typisk, at man taler om det miljømæssige, når man siger bæredygtighed. Det gør vi også – det er bare ikke det eneste, vi mener, når vi siger det. Kort sagt kan man sige, at vi har to fokuspunkter: Den miljømæssige bæredygtighed og den sociale bæredygtighed.

Social bæredygtighed

Det at passe på naturen, bruge ressourcerne rigtigt og at genbruge har været vigtigt siden Granhøjen blev stiftet for mere end 35 år siden. Det handler om bæredygtighed, men man kunne også sige, at det handler om ansvar.

Tanken om bæredygtighed gennemsyrer både vores pædagogiske tilgang, og den måde vi gennem 35 år har opbygget driften af vores virksomhed. Det at tage ansvar er en af de vigtigste forudsætninger for at være en del af et fællesskab. Samtidig er det fundamentet for en sund og fremtidsparat virksomhed.

 

Bæredygtighed i behandlingen

På Granhøjen løser vi problemerne med det samme, miraklerne tager lidt længere tid – så når vi snakker om bæredygtighed, har vi fokus på langsigtede løsninger; det vi gør i dag, skal også have en effekt i fremtiden. Derfor skal vi også tillade os at bruge lidt ekstra tid og måske ressourcer på bæredygtighed. Det gælder ikke bare, når det handler om natur og miljø, men også om mennesker.

Vi tror på varige forandringer frem for adfærdsregulering, når det gælder behandling. Varige forandringer er tidskrævende, fordi det kræver en ændring af forståelsen for egne handlinger. Men når først det sker, er det en varig forandring. Det har selvsagt stor betydning for den enkelte og for samfundet.

De senere år har medarbejdere og beboerne virkelig taget ansvar for arbejdet med bæredygtighed. Det har vi skrevet et helt magasin om, fordi vi gerne vil anerkende indsatsen og for at inspirere andre – du kan læse vores CSR-magasin her.

 

Konceptet bæredygtige fællesskaber

På Granhøjen har vi fokus på at skabe relationer i fællesskaberne. Vi fokuserer særligt på sammen at skabe relationer, hvor kulturen er præget af ligeværd, meningsskabelse og fælles engagement.

Bæredygtige fællesskaber indebærer, at mennesker står sammen om et fælles mål. Det bæredygtige fællesskab kan opstå mange steder: I beskæftigelsen, til fritidsaktiviteter og når vi udfører huslige pligter sammen. I alle tilfælde arbejder vi sammen henimod et fælles mål, og målet kan vi kun nå, hvis alle bidrager med deres forskellige kompetencer. Det giver selvværd, når man oplever, at der er mange opgaver, man kan være med til at løse, og man kommer frem til nye handlemuligheder, skaber større selvbevidsthed og det bliver muligt at tage mere ansvar.

Det at bidrage til fællesskabet giver en følelse af at være andet og mere end sin sygdom, og det skaber plads til andet indhold i hverdagen end tomhedsfølelse og ensomhed – og så giver det en følelse af at kunne bidrage og høre til.

Man kan derfor sige, at fællesskaberne bliver bæredygtige, fordi hvert individ er med til at opretholde fællesskabet, og fællesskabet er det, der holder hvert individ kørende. Hvert element er vigtigt for, at de andre elementer består. På en gang får og giver vi. Det er social bæredygtighed. Og når det fungerer, så bliver der også plads til at tænke på det miljømæssige.

 

Miljømæssig bæredygtighed

Dengang: Fordi det giver mening

Man kan roligt sige, at vores virksomhed er grundlagt på principper om at få værdi ud af det, som andre ikke tillægger videre værdi Grundlæggerne Torsten og Grete Mikkelsen startede som helt unge med at rense mursten for gammel mørtel og derefter sælge dem og selv bygge med dem.

Det er en tilgang, som stadig præger vores arbejde i koncernen. Et eksempel er Nygårdens Gårdbutik, som er en socialt ansvarlig virksomhed. Her har vi opbygget en hal, hvor lokale forretningsdrivende kan leje en stadeplads og sælge deres varer. Stadepladserne er opbygget af genbrugte gulvbrædder. Det ser godt ud. Og i dag er det nærmest moderne at bygge med brugte materialer og gennem det få noget autenticitet og patina ind i design og indretning. Men det er ikke derfor, vi gør det. Sådan har vi altid gjort.

 

Nu: Ansvar involverer alle

Bæredygtighed er andet og mere end genbrug. Det er en værdi. Og i de senere år har vores arbejde med bæredygtighed fået et langt bredere perspektiv end ressourcemæssigt. Vi skal som virksomhed og botilbud afspejle det samfund, vi er er en del af. Og i dag er aspekter som miljø- og naturbeskyttelse, sundhed og socialt og lokalt ansvar en naturlig del af samfundet og mange virksomheder.

Et af vores pædagogiske principper er ligeværd og bygger på ideen om, at beboerne skal være en del af samfundet. Derfor skal de også tage del i ansvaret for vores fælles udfordringer. Hvis samfundsansvar kun er noget, de ressourcestærke skal gå op i, så fjerner vi de udsatte borgere endnu mere fra at være en del af samfundet og tage ansvar. Derfor har vi på mange måder implementeret vores arbejde med at mindske belastningen af miljø og klima i botilbuddenes dagligdag:

Vi konkurrerer om at spare mest på strømmen, vi samler affald i naturen, vi sorterer vores affald, og vores landbrug og plantage arbejder økologisk og bæredygtigt. Alle steder hvor det er med til at give mening for den enkelte at passe på miljø og natur.

 

Fremadrettet: SDG-certificering i 2021

Fra 2015 har vi haft fokus på de syv CSR-områder og arbejdet mere systematisk med socialt ansvar for virksomheder, som er mere end et fokus på miljø. Vi mener, at et aktivt og dynamisk arbejde med CSR burde være et krav til os og andre i sektoren som leverandører til det offentlige. At vi indarbejder sociale, miljømæssige og etiske aspekter i vores virksomhedsaktiviteter samt i det nære samarbejde med vores leverandører og samarbejdspartnere.

I 2021 indarbejder vi vores arbejde med FN’s verdensmål i vores ISO 9001-certificerede kvalitetsledelsessystem, hvilket vil udløse en verdensmålscertificering. Til en start har vi valgt verdensmål 3 (delmål 3.4 og 3.5) og 4 (delmål 4.4 og 4.5). Derefter vil vi løbende udvide med flere verdensmål, som integreres i alt fra den overordnede strategi til hverdagens rutiner.

Verdensmål 3 handler om sundhed og trivsel, og verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse. Vi har for vores arbejde med verdensmålene mere end et fokus: beboerne, medarbejderne og virksomhedsdrift. Koncernens fem virksomheder og herunder Granhøjen, sætter sine individuelle projekter og målsætninger, som udover at byde ind med løsninger på verdensmålene også integrerer koncernens strategiske pejlemærker, de syv CSR-områder og vores kvalitetsmål. Samtidig fastholdes et fælles fokus i koncernledelsen, så vores arbejde også på dette område forbliver helhedsorienteret.

 

 

© GranhøjenKommune Om Granhøjen – CSR og bæredygtighed